1/4

א שיעור אויפן טעראסע

הגאון האדיר כ"ק ראב"ד ירושלים שליט"א ביים איבערגעבן די וועכענטליכע 'שיעור כללי' פאר תלמידי ישיבתו דורכ'ן טעראסע