1/4

הכנס"ת לביהמ"ד רב טוב דקיט"ל קרית יואל

ע"י הרבני הנגיד מוה"ר משעון משה קעפעטש הי"ו נדבן הביהמ"ד, וחבר הנהלת המוסדות