1/4

מציץ מן החרכיםכ"ק אדמו"ר מגור שליט"א האט זיך היינט באטייליגט ביי א לויה דורכ'ן פענסטער. אין די נאכמיטאג שטונדן איז פארגעקומען די לויה פון הרה"ח ר' אפרים לאנדא ע"ה פון ניו יורק פארנט פון ביהמ"ד הגדול גור אין ירושלים. דער רבי שליט"א האט זיך געשטעלט ביים פענסטער און מיטגעהאלטן די לויה פונדערווייטענס. דאס האט אויסגערופן גרויס התרגשות ביי חסידי גור, און אסאך חסידים זענען זיך צוזאמגעלאפן פון אלע עקן שטאט צו קענען כאפן א בליק אויפן רבי'ן נאך לאנגע וואכן וואס זיי האבן נישט זוכה געוועהן לחזות פני הקודש.© Copyright RDN online 2020