1/4

נייטרא

היינט געפאלט אויס די יארצייט פון כ"ק אדמו"ר בעל שדה משה מנייטרא זצ"ל, בנו כ"ק אדמו"ר מנייטרא שליט"א וועט היינט במשך די טאג ארויפגיין צום ציון הק' אין ביה"ח אין קרית נייטרא מאונט קיסקא און דערנאף אפרעכטן די יארצייט סעודה אין זיין שטוב אין קרית נייטרא.