1/4

איסור אויף מנינים גייט צוריק אין אפעקט

נאך גאנצע דריי חדשים וואס אין שיכון סקווירא זענען פארגעקומען מערערע מניניםם אויף שבת ויום טוב צוליב די אומשטענדן, האט 'קהל צמח דוד ד'שיכון סקווירא' ארויסגעשטעלט היינט א מודעה, אז אנגעהויבן פון דעם שבת פרשת בהעלותך וועט מען צוריקגיין צום אלטן און עס וועט נאר פארקומען 'איין' מנין אין שטעטל זקנים עם נערים בראשות דעם רבי'ן שליט"א ברוב עם הדרת מלך.
© Copyright RDN online 2020