1/4

געטראפן דעם אויווען ווי הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער זי"ע פלעגט באקן חלות און קוגל פאר די געסט

היסטארישע אנטדעקונג

אידן איבער די וועלט נעמען אויף מיט התרגשות אז עס איז אנדעקט געווארן די "ארגינעלער אויווען" פון הרה"ק רבי ישעי׳לע קערעסטירער זיעועכי"א, בביתו נאוה קודש אין שטאט קערעסטיר אונגארן, בשעת׳ן אנהייבן איבערבויען זיין הייליגע קאך  דער פי התנור - א בליק פון אינעווייניג אינעם אויוון:


דער אפענער וואנט וואו מ'האט געפונען דעם אויוון

די בנין פון די קאך און די הכנסת אורחים

און לינקס איז רבי ישעי'לעס הויז
© Copyright RDN online 2020