1/4

הגאון הגדול רבי דוב פאווארסקי שליט"א מראשי ישיבת פאניעוויטש לערנט פאר א שיעור אין גארטן

מיט א קליינע צאל תלמידים, מיט סאושל דיסטענסינג און מאסקעס.