1/4

בארבארישע ציוניסטישע פאליציי ביים ליקווידירן אתרא קדישא מירון

נאכדעם וואס די הארצרייסינדע אידן האבן דיך אריינגעבראכן אינעם מערת ר' שמעוןדי ארעסטירטע בחורים און יונגעלייט זענען געווארן אפגעפירט צום פאליציי סטאנציע אין צפת, פון וואו רוב זענען שוין געווארן באפרייט און אהיימגעפירט אין באסעס


© Copyright RDN online 2020