1/4

שבתי בבית ה' כל ימי חיי‎

ווי ברייט באריכטעט האבן עטליכע ישיבות בארה"ק אנגענומען די פלאן פון 'קפסולות' וועלכע איז באשטעטיגט געווארן דורך 'משרד הבריאות' און לויטעט אז בחורי הישיבה זאלן זיך אויפהאלטן פארשפארט אין אפגעזונדערטע פלעצער אין לויף פון 45 טעג און דערנאך וועלן זיי קענען אריינגיין אין בנין הישיבה. דער בארימטער 'שוקי לרר' האט הינט געכאפט אויג-פארכאפענדע בילדער פון 'ישיבת עטרת שלמה' ווי די בחורים לערנען אין 'קפסולות' - באזונדערע גרופעס אינדרויסן פון בנין הישיבה און גרייטן זיך בקרוב צו קענען אריינגיין לערנען בשערי הישיבה.

© Copyright RDN online 2020