1/4

יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם

מיט דערלייכטערונג ווערט אויפגענומען אז הגה"צ ר' ליפא טייטלבוים שליט"א אב"ד זענטא איז שוין ב"ה באפרייט געווארן פון שפיטאהל נאכ'ן זיין פארשלאפט די פארלאפענע זיבן וואכן אין א קריטישע צושטאנד אין די צייט וואס כלל ישראל האט איינגעריסן לרפואתו השלימה. דער רב שליט"א וועט זיך אויפהאלטן די קומענדיגע טעג אויף אפרוה אין א ריהעב סענטער און דער ציבור איז ווייטער מתפלל לרפואתו השלימה.© Copyright RDN online 2020