1/4

התחלת כתיבת ספר תורה לע"נ כ"ק אדמו"ר מקליוולאנד זצ"ל

פאלגענד איז די הארציגע נוסח המציבה מקום שכינת חמדת ליבנו מורה דרכנו ומאיר נתיבותנו הרב הקדוש והטהור עובד ה' במסירות נפש מנעוריו מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום הגה והתמיד בתורת ה' ונתעטר בסמיכת חכמים הקים עולה של תורה וחסידות בקליוולנד וברעננה בלבת אש שפעמה בקרבו במאור פניו ובדברות קדשו קירב רחוקים לחיי תורה ומצוות ורבים השיב מעוון עמוד צלותהון דישראל בתפילותיו הזכות בהשתפכות הנפש בדרכי ומנהגי אבותיו הק' ביתו היה פתוח לכל בהכנסת אורחים מופלגת ליבם ואוהבם של ישראל ומיצר בצרתם עושה צדקות ופועל ישועות, בוצ"ק ציס"ע אוד מוצל מאש שריד לדור דעה רועה נאמן ואב רחימאי לעדת צאן מרעיתו אדונינו מורינו ורבינו עטרת ראשנו ותפארתנו

מרן רבינו יצחק אייזיק זצוללה"ה מקליוולנד

בן מרן אדמו"ר הקוה"ט רבינו ישכר בער זצוללה"ה מסטראזניץ בן מרן אדמו"ר הקוה"ט רבינו איתמר זצוללה"ה מנדבורנה בן מרן אדמו"ר הקוה"ט רבינו מאיר זצוללה"ה מקרעטשניף בן האי צדיק הקוה"ט המפורסם רבינו מרדכי זצוללה"ה מנדבורנה נתבקש בישיבה של מעלה ויצאה נשמתו בטהרה ביום שלישי ל' שבט אדר"ח אדר תש"פ ת.נ.צ.ב.ה.

© Copyright RDN online 2020