1/4
  • RDN online

קביעת מזוזה בהיכל הישיבה החדשה ישיבת חשקת התורה מונסי בנשיאות הגה"צ אב"ד חנטשין שליט"א

קביעת מזוזה בהיכל הישיבה החדשה ישיבת חשקת התורה מונסי בנשיאות הגה"צ אב"ד חנטשין שליט"א בהשתתפות הגה"צ אב"ד סיקסא שליט"א 


© Copyright RDN online 2020